RSS Feed

Educational Innovation

นวัตกรรม หมายถึง ความคิด และการปฏิบัติใหม่ ๆ ซึ่งอาจปรับปรุงมาจาก ของเดิมเพื่อให้เหมาะสม หรืออาจพัฒนาคิดค้นของใหม่ ๆ แปลก ๆ ที่ยังไม่เคยมีแล้วพัฒนา ทดลองใช้และปรับปรุงนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพในระบบงาน เกิดประสิทธิผล และคุ้มประโยชน์นวัตกรรม เป็นสี่งที่เพิ่งนำเข้ามาทดลองใช้ในระบบงาน และเมื่อนำมาใช้จนเป็นที่ แพร่หลายแล้วเราจะเรียกนวัตกรรมนั้นว่าเทคโนโลยี
นวัตกรรมการศึกษาและการเรียนการสอนหมายถึง ความคิดและการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่นำมาใช้จัดการศึกษาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้การจัดการศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมาย และคุ้มประโยชน์ยิ่งขึ้นนวัตกรรมการศึกษา และการเรียนการสอนนั้นอาจปรับปรุงและพัฒนามาจาก ของเดิมหรือคิดขึ้นใหม่ก็ได้ ในปัจจุบัน มีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต (Internet) เหล่านี้ เป็นต้น

สถานะของนวัตกรรม

1. ความคิดหรือการปฏิบัติใหม่นั้น อาจเก่ามาจากที่อื่นและเหมาะที่จะนำมาปฏิบัติกับสถานที่นี้ใน
สถานะการณ์ปัจจุบัน
2. ความคิดหรือการปฏิบัติใหม่นั้นครั้งหนึ่งเคยนำมาใช้ แต่ไม่ได้ผลและล้มเลิกไป เนื่องจากเกิดปัญหาต่าง ๆ และความไม่พร้อมในระยะนั้น แต่ในสภาพปัจจุบันความคิดหรือ การปฏิบัติใหม่นั้นเหมาะสมที่จะนำมาใช้อีกครั้งหนึ่ง
3. ความคิดหรือการปฏิบัติใหม่นั้นมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหาบางอย่าง และจะช่วยให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิ*ธิภาพ
4. ความคิดหรือการปฏิบัติใหม่นั้นถูกปฏิเสธมาครั้งหนึ่งแล้ว อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารไม่สนับสนุน หรือมีเจตคติที่ไม่ดีต่อความคิดหรือการปฏิบัติใหม่นั้น ต่อมาผู้บริหารได้ เปลี่ยนเจตคติไปในทางที่ดีหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารใหม่ ทำให้ความคิดหรือการปฏิบัติ ใหม่นั้นได้รับการสนับสนุนนำมาใช้
5. ความคิดหรือการปฏิบัติใหม่ที่ไม่เคยมีใครคิดหรือปฏิบัติมาก่อน เป็นสิ่งที่ได้รับ การคิดค้นได้เป็นคนแรก

ซึ่งนวัตกรรมการศึกษาแบ่งตามประเภทดังนี้

1. ระดับอุปกรณ์การสอน เป็นการใช้เทคโนโลยีในระดับเครื่องช่วยการสอนของครู เพื่อเร้าความสนใจของนักเรียน ขยายความเข้าใจให้แจ่มแจ้ง เป็นการเพิ่มความสัมผัสจากการใช้ หูฟังครูพูดอย่างเดียว ให้มีสัมผัสหลายทางโดยการใช้ภาพใช้เสียงจากเสียงจริง การใช้เทคโนโลยี ระดับนี้ต้องควบคู่ไปกับการสอนของครูตลอดเวลาจึงจะได้ผลดี

2. ระดับวิธีสอน เป็นการใช้เทคโนโลยีแทนการสอนของครูด้วยตัวเอง โดยผู้สอนไม่จำเป็น ต้องอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกับผู้เรียนเสมอไป การใช้เทคโนโลยีระดับนี้บทบาทของครูต่อหน้า ผู้เรียนลดลงมีผลดีในแง่การจัดกิจกรรม การใช้เครื่องมือ แต่มีข้อเสียคือ ไม่มีความผูกพันระหว่างครูกับผู้เรียน

3. ระดับการจัดระบบการศึกษา เป็นการใช้เทคโนโลยีการศึกษาระดับกว้าง สามารถจัดระบบ การศึกษาตอบสนองกับผู้เรียนได้จำนวนมาก เช่นระบบการสอนทางไกล เทคโนโลยีระดับนี้มีองค์ประกอบที่สำคัญ เช่นงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา

มีสภาพการใช้อย่างไร?

การพิจารณาใช้นวัตกรรมควรคำนึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ ความต้องการในการใช้นวัตกรรม ว่าต้องการใช้นวัตกรรมไปพัฒนา ปรับปรุงสิ่งใด โดยอาจพิจารณาได้จาก สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ลักษณะผู้เรียน ตลอดจนความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและประสิทธิภาพที่ต้องการให้เกิดจากนวัตกรรมนั้นๆ การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสมสามารถช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอน แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

กระบวนการยอมรับนวัตกรรมและปฏิบัติตามปัจจัยในการยอมรับ

เป็นกระบวนการในการตัดสินใจยอมรับความคิด หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งมีกลุ่มนักสังคมวิทยาชนบทเป็นผู้คิดค้นขึ้นมา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ
1. ขั้นการตื่นตัวหรือสำเหนียก (Awareness) เป็นขั้นที่เกิดการเรียนรู้ว่ามีความคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นหากแต่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ
2. ขั้นให้ความสนใจหรือเรียกร้อง (Interest) เป็นขั้นตอนที่เราพัฒนาความสนใจให้เกิดขึ้นโดยยึดเอาผลประโยชน์เป็นหลัก ขั้นนี้จะเริ่มเสาะแสวงหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้น
3. ขั้นศึกษาหาความรู้และตัดสินใจประเมินผลหรือมองทะลุ (Education and Evaluation ) ข้นนี้เราจะใช้สติปัญญาในการคิดค้นพิจารณากับข้อมูลที่ได้มานั้น โดยมองเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคต เป็นหลัก เพื่อประกอบในการตัดสินใจยอมรับและประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น
4. ขั้นตอนการทดลองหรือลองดู (Trial) เป็นขั้นที่มนุษย์เราทดลองความคิดใหม่ ๆ ที่ได้นั้นกับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเริ่มจากสถานการณ์ย่อย ๆ ก่อนพิจารณาว่านำไปใช้แล้วเกิดผลดี ผลเสียอย่างไร
5. ขั้นยอมรับความคิดหรือนวัตกรรมนั้นคือ การกู่รับ (Adoption) เป็นขั้นที่เรายอมรับเอาสิ่งที่ได้ทดลองนั้นมาใช้ในสถานการณ์จริงอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารนั้นจะสามารถเข้าถึงได้จากขั้นที่ 1 ถึง ขั้นที่ 4 เท่านั้น ส่วนขั้นที่ 5 คือ ขั้นการยอมรับ ขึ้นอยู่กับตัวนวัตกรรมหรือความคิดว่าเป็นอย่างไรถ้านวัตกรรมดีก็จะทำให้เกิดการยอมรับได้นั่นเองสำหรับในทางการศึกษานั้น ได้เพิ่มขั้นการนำไปใช้ (Integration) เข้าไป ในกระบวนการซึ่งถือว่าเป็นขั้นสำคัญอีกขั้นหนึ่ง เพราะนอกจากจะยอมรับแล้วยังนำไปปฏิบัติ ตามสภาพความเป็นจริง เป็นส่วนหนึ่งของระบบในการทำงานอีกด้วย
 

 

ในแวดวงการศึกษาปัจจุบัน ได้เห็นได้ว่ามีการตื่นตัวเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในแวดวงการศึกษา รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยมีการนำสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนมีการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน สอนให้ผู้เรียนรู้จักใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ในการแสวงหาความรู้และสังเคราะห์เกิดเป็นความรู้ของตนเอง จึงถือได้ว่านวัตกรรมการศึกษาเป็นส่งผลดีแก่การนำมาใช้ในการจัดการศึกษา
แต่การก่อเกิดนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีที่จะนำไปใช้ทางด้านการศึกษา มักมีปัญหาในเรื่องของความไม่เข้าใจ ความไม่รู้ และความไม่แน่ใจในเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นว่าจะเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้เพื่อจัดการศึกษา การเรียนรู้ของนักเรียนหรือไม่

ประเด็นสำคัญประการหนึ่งของการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในการศึกษา คือ การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์ นักการศึกษา นักเทคโนโลยีการศึกษา ที่ต้องการนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปใช้ในองค์กรหรือสถานศึกษา ควรคำนึงถึงการยอมรับนวัตกรรม เพราะเป็นขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์ระบบทั้งหมด ซึ่งการวิเคราะห์ระบบเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ประสบความสำเร็จต้องทราบตั้งแต่การวิเคราะห์องค์กร โดยใช้ SWOT เป็นการวิเคราะห์องค์กร การดูความต้องการจำเป็น การวิเคราะห์ผู้เรียนในเรื่องแบบเรียนรู้ Learning Style การวิเคราะห์ระดับการยอมรับนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ได้ทั้งผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เมื่อได้ทราบระดับการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีแล้ว ทำให้สามารถกำหนดนโยบายหรือวางแผนพัฒนาระบบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมโดยไม่สูญเปล่า

 

References :

http://senarak.tripod.com/inno2.html

http://www.prachyanun.com/artical/innovation.htm

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/428145

http://www.haii.or.th/wiki84/index.php/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: